Close

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSHEZ

Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a honlapon közzétett „felhívás személyes források gyűjtésére” adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltése során rögzített személyes adatai kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (www.elhallgatva.hu) (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.


A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban került összeállításra.


Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.


1. Az Adatkezelő: Budapest Főváros Levéltára (1039 Budapest, Teve u. 3-5., Tel: +36 1 298 7500; e-mail: bfl@bparchiv.hu)
Az Adatkezelő képviselője: dr. Kenyeres István főigazgató, (foigazgato@bparchiv.hu, +36 1 298 7595,)
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Haraszti Viktor (adatvedelem@bparchiv.hu, +36 1 298 7594,)


2. Az adatkezelés célja: Az Adatlap kitöltése során megadott személyes adatokat Adatkezelő a személyes források gyűjtése céljából kezeli, az Adatlap kitöltése és megküldése után az ott megadott személy azonosítása, a megadott elérhetőségeken történő kapcsolattartás céljából.


3. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok kezelésének jogalapja az adatlapot kitöltő személy (a továbbiakban: Érintett) önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
(Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. [GDPR 6. cikk (1) a) pont])


4. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
– az Érintett neve;
– az Érintett e-mail címe;
– az Érintett telefonszáma;
– az Érintett által az üzenetben önkéntesen megadott, előre nem definiálható adatkör.


5. A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Egyéb okból személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítja. Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatokat. Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem alkalmaz.


6. A kezelt személyes adatok forrása: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai az Adatlap kitöltése során Ön által rendelkezésre bocsátott, a személyes források gyűjtése érdekében történő kapcsolatfelvétel létesítése érdekében megadott adatokból származnak. Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat az Adatlappal összefüggésben.

7. A személyes adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel időtartama alatt, ill. annak lezárultát követő öt (5) évig őrzi meg.


8. Adatbiztonság
Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan.


9. Tájékoztatás az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését. A Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
10. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Mivel személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;


11. Az Érintetti jogérvényesítés lehetőségei:
Javasoljuk, hogy az Érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő 1. pontban megnevezett adatvédelmi tisztviselőjéhez.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400
Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

WOMEN'S HOUSE PROJECT

Sanja Iveković

Workshop, multimedia installation, media work

1998 – work in progress

Women's House Project workshop BAK, Utrecht 2009 -048

ABOUT THE PROJECT

The Women's House project started in 1998. Conceived by artist Sanja Iveković it is an international collaboration project realized as site specific installations and printed materials (texts, postcards, posters, etc). On occasions the project is also presented to the public through press conferences and video screenings.

The first phase of the project consists of establishing a contact with the local shelter for abused women where artist conducts a workshop in close collaboration with the women living in the shelter. During the workshop casts of the faces of the women are produced along with short life stories written by the woman themselves. The women's «masks» and texts are then installed according to the artist's concept of the installation in a specific exhibition space.

Women's House, Workshop, BAK, Utrecht,2008
Women's House, installation, Kunstverein Cologne,2006_lowres

So far the collaboration has been made with The Autonomous House in Zagreb, The Fraenhaus in Luxembourg, The Bangkok Emergency Home in Bangkok, Safe House in Peje, Kosova, Casa per le donne in Genova, The Center for Women and Children in Belgrade, Vie-Ja in Utrecht and Mor Cati in Istanbul.